Selvitykset ja tutkimukset

Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen: Taloudelliset ja lainsäädännölliset ohjauskeinot eri maissa ja niiden soveltuminen Suomeen. VNK tutkimuksia ja selvityksiä. 2017.

Kansainvälisen ilmastosopimuksen velvoitteisiin varautuminen Suomessa. VNK tutkimuksia ja selvityksiä. 2016. Hankkeen kaksi loppuraporttia: Implementation of the Paris Agreement and tasks to develop its rulebook ja Pariisin kokouksen jälkeiset näkymät ja suomalaiset ilmastoratkaisut

Joukkovoimalla harrastuksiin. Tutkimus kestävien kulkutapojen käyttömahdollisuuksista lapsiperheiden harrastusmatkoilla, Liikennevirasto, HSL ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 2015.

Finsolar-hanketta koskevan esimerkin ja Kutsuplus-palvelua sekä Hinku-hanketta koskevien laajempien aineistojen kerääminen ja kirjoittaminen opetusmateriaaliksi. Climate-KIC-ohjelma, Transitions Hub. 2015.

ELENA – energiainvestointien valmistelurahoitus. Motiva. 2015. Hankkeen raportti.

Esiselvityshanke rakennusten kosteudenhallinnan ohjaus- ja neuvontajärjestelmästä. Ympäristö-ministeriön Motivalta tilaama selvitys. Motivan tilauksesta asiantuntijoiden ryhmähaastattelut ja asukkaiden internet-kysely sekä näiden tulosten raportointi. 2015.

Kansantajuinen kuvaus märehtijöiden ympäristövaikutuksista, Järki-hanke BSAG. 2015. Hankkeen raportti.

Selvitys luonnon monimuotoisuuden ja riistanhoidon ulkomaisista esimerkeistä maatalous-ympäristössä, Järki-hanke Luonnon- ja riistanhoitosäätiö. 2015. Hankkeen raportti.

Selvitys maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkeistä ulkomailta, Järki-hanke BSAG. 2014. Hankkeen raportti.

Selvitys suurten yritysten veturivaikutuksesta PK-yritysten pääsyssä vientimarkkinoille cleantech-sektorilla, Pohjoismaiden neuvosto. Hankkeen pääkonsultti on COWI ja Tyrsky on vastuussa Suomen osuudesta alihankkijana. 2014. Hankkeen raportti.

Energiaköyhyyden jatkoselvitys, ympäristöministeriö. 2014. Lisätietoja ja raportti ympäristöministeriön sivuilla.